BMek TECH LLP. 100 NCL Innovation Park,

Dr Homi Bhabha Rd, Pashan, Pune,  Maharashtra 411008.


REGD. OFFICE - B902, Sapphire Park, Balewadi, Pune, Maharashtra 411045.

EMail - info@bmek.in

Phone - (+91) 95455 53289