BMek TECH LLP. 100 NCL Innovation Park,

Dr Homi Bhabha Rd, Pashan, Pune, Maharashtra 411008.


REGD. OFFICE - B902, Sapphire Park, Balewadi, Pune, Maharashtra 411008.

EMail - info@bmek.in

Phone - (+91) 98606 27189/ (+91) 95455 53289